UCS Core Leadership Program

UCS Core Leadership Program – ett ledarutvecklingsprogram som ger dig en bas och en varaktig balans att bygga ditt ledarskap på.

UCS Core Leadership Program fokuserar på just det som är centralt och kärnan i ledarskapet; Dig själv och utveckling av dina ledarförmågor. Om du är trygg, stabil och stark i ditt ledarskap influerar du ditt team tydligt till en hållbarhet i samarbetet och en ökad effektivitet. I UCS Core Leadership Program kommer du att få ökad självinsikt genom att förstå hur du upplevs av andra och därmed också hur du påverkar din omgivning; hur du nyttjar dina styrkor bäst men också hur du kan hantera dina eventuella fallgropar. Du kommer även att få insikter, verktyg och träning för att leda andra framgångsrikt.

Att träna core i fysisk träning innebär att stärka navet i kroppen och bygga både balans, styrka och uthållighet. I vårt program innebär det motsvarande träning för dig som ledare att agera trygg och stabil och för att verka rakryggat i en vardag med stort ansvar.

Vad skiljer UCS Core Leadership Program från andra ledautvecklingsprogram?

Innehållet i Core Leadership tar avstamp i centrala delar av UCS Managements synsätt på arbete för kontinuerlig och hållbar ledarutveckling. Unikt för oss är att vi kombinerar forskning med influenser från elitidrott anpassade för näringslivet. Vårt mål är att du utöver din individuella utveckling också ska skapa ett mervärde i din ledarroll och leda team och individer i både resultat, prestation och känsla. Genom grundtesen att individen, gruppen och företaget fungerar som en helhet får du relevant kunskap i att än mer framgångsrikt leda andra mot att nå era affärsmässiga mål.

Vi vet att den bästa inlärningen sker när vi kombinerar insikter och tankar med aktiviteter och känslor. Därför bygger UCS Core Leadership Program på:

Head – tankar och mental styrka

Heart – känsla, motivation & uthållighet

Hand – konkreta handlingar och träning

Programmet kommer att innehålla moment som spänner inom samtliga tre områden med uppgifter relaterade till vardagliga situationer, samt strategier för att uppnå varaktiga effekter av nya insikter och verktyg.

UCS Core Leadership Program är en fyradagarsutbildning med både fasta inslag och en och annan möjlig överraskning. Utöver de givna dagarna erbjuds du dessutom både individuell uppföljning och ett nätverkande tillsammans med övriga deltagare.

Programmet kickas igång med ett digitalt gemensamt startmöte där alla deltagare, deltagarnas respektive chef och utbildningsledarna medverkar. Syfte med mötet är att ge alla samma förutsättningar och tydliggöra förväntningarna från olika parter. Här kommer också att ges en introduktion till beteendeprofilen IDI som vi använder i programmets samtliga delar och starta upp övriga förberedelser inför första träffen. Efter

avslutat program kommer du att erbjudas uppföljning och förstärkning av hur du tillämpar dina nya insikter i ditt arbete.

Dag 1 och 2 som genomförs sammanhängande har stort fokus på dig själv; hur du upplevs av andra, dina behov som styr dina beteenden och din kommunikation. Du får insikt i hur du kan använda dina styrkor och hantera dina fallgropar samt utforska hur du bättre kan nyttja din mentala kapacitet.

Genom IDI får du en ökad förståelse för andras beteenden och behov, vilket ger dig förutsättningar att bättre samverka med andra. Du får även få ökad kunskap i hur du kan anpassa ditt beteende och använda en mer pricksäker kommunikation för att som ledare nå ökad effektivitet. Under de två första programdagarna jobbar vi även med verktyg som skapar öppenhet och tillit.

Dag 3 fokuserar på att skapa framgångsrika team. Du kommer att lära dig vad som händer när man sätter samman människor i grupper och vad som leder dessa till samverkan och produktivitet. Vi använder Susan Wheelans modell IMGD som utgångspunkt i arbetet. Med stöd av din IDI-profil kommer du att reflektera kring hur du kan använda ditt ledarskap för att hantera den processen på ett effektivt sätt. Den här dagen arbetar vi också med konflikthantering utifrån tydlighet och medmänsklighet.

Dag 4 handlar om att leda både dig själv och andra i förändring. Du kommer att få insikt i vad som händer med oss människor som individer och i grupp när vi genomgår förändringar. Med den förståelsen kan du mer aktivt använda ditt ledarskap till att stödja och genomföra dessa processer och skapa engagemang för resultatet. Du kommer även att utveckla färdigheter och träna på att hantera motstånd och svåra samtal.

Programmet avslutas med vad vi kallar Överlämning, en halvdag 1-2 månader efter sista tillfället för att tydliggöra övergången från program till vardag. Här summeras insikter och lärdomar och man delar erfarenheter om hur man tagit in och använt dessa i sin dagliga verksamhet. Deltagarnas respektive chefer ansluter senare delen av detta tillfälle för att underlätta övergången till vardag och fortsatt utveckling inom respektive organisations försorg. Dessutom ges möjlighet till ytterligare insyn och dialog om förflyttningar som programmet lett till.

Programmet startar i oktober 2024 och löper under fyra månader. Samtliga träffar kommer att vara på Beach Arena i Linköping.

Et halvår efter avslutat program kommer alla deltagare erbjudas en gemensam återträff och uppföljning med syfte att förstärka insikter och lärdomar. Vi kommer då att redovisa genomförda insatser samt reflektera över förflyttningar som skett och värdet det skapat i respektive organisation.

Vill du veta mer?

Läs mer om IDI

Aktuell kurssida