Konsten att stå ut i motståndet och inte ge upp

”Hur har ni det med motstånds- och misstagshanteringen i er organisation?”

Frågan får våra kunder att studsa till. ”Det är ju framgång vi brukar prata om inte misstag. Det är våra mål vi ska nå och vi ska växa.” Men låt säga att det kanske är precis tvärt om. Att vi borde bli bättre på att hantera just misstag och motstånd för det är där som det händer. Det är där vi i hittar vändpunkten för att lyckas.

Begreppet GRIT (ihärdighet) ser vi alltmer i vår omvärldsbevakning. Det är egentligen ett behov i en tid då vi tvingas bli ännu bättre på att hantera störningar som krig, pandemi och inflation, miljösamvete, hållbarhet och politiska maktstrukturer. Vi har alla blivit tvingade till att ihärdigt hålla fast vid det vi tror på vad gäller våra arbeten och livsstilar. De som har lyckats har haft modet att ta sig ur motståndet och vidare.

Grit är ett område som är mycket ungt inom ledarskapsforskning, men inom idrotten är begreppet välkänt och väl bevandrat. Att vara hållbar och uthållig är ovärderliga egenskaper för elitidrottare och bygger på en väl grundad balans mellan prestationshantering, återhämtning och mental beredskap på såväl medgång som motgång. Vi vet att individer som har ett mindset där motstånd enbart är ett tillfälligt tillstånd på väg till målet, är de som lyckas bättre. Det är inte individer som är mest begåvade, mest fysiskt utrustade eller har bästa uppväxten som lyckats. De är de som är envisa, inte ger upp och de som långsiktigt har strategier för att nå sina mål.

Inom ledarskapet pratar man om begreppet Resiliens, återhämtningskraft, som handlar om just förmågan att agilt anpassa sig och förändra tillstånd utifrån vad som händer och ha strategier för att hantera motstånd på vägen till målet. Inom resiliensområdet har man identifierat 6 ledarförmågor som både kan tränas och utvecklas där man i ledarskapet blir bättre på att hantera motstånd;

  • Målfokus,
  • Motståndshantering,
  • Medvetenhet om värderingar,
  • Livsbalans,
  • Självinsikt,
  • Empati.

Dessa förmågor kan vi träna på individnivå och i olika roller men viktigast av allt är att även organisationer som helhet utvecklar ett mindset och strategier för att möta dem. För att vara ihärdiga behöver vi arbetsplatser med uthållighet där vi får prova våra vingar, får göra fel, lära av misstag och få support att komma vidare mot målen. Vi behöver arbetsplatser med god empatisk grund som också främjar den anställdes livsbalans och tillåter självinsikt och sammanfogande av den individuella värderingsgrunden med arbetsplatsens. För att nå dit behöver vi både träna individer att klara motstånd och misstag och utveckla Mental styrka men vi behöver även arbeta aktivt med den psykologiska tryggheten i kulturen för att det ska bli möjligt. Här utvecklar vi kommunikationen där det fria ordet tillitsfullt får uttryckas och här förväntas man var modig och agera och begå misstag i syfte att utveckla och utmanas. Vi hanterar vi motstånd och misstag tillsammans och lär och går vidare mot de mål vi har. Motsatsen är tystnadskultur, rädsla att misslyckas och brist på både grit (ihärdighet) och resiliens (återhämtningskraft).  Att utveckla strategier för att just hantera tillfälliga motstånd på vägen är det som gör en skillnad på vägen att uppfylla mål

Så åter till frågan: Vad har ni för motstånd och misstagsstrategi i eran organisation? Den strategin kan göra en skillnad för just er framgång.  

I kommande artiklar kommer vi att fördjupa oss i begreppet Resiliens, Mental styrka och Psykologisk trygghet.

(Litteraturkällor: Angela Duckworths (Grit), Susanne Bergman (Resiliens), Amy Edmondson (Psykologisk trygghet), Lars-Erik Uneståhl (Mental träning).